Centrum Zarządzania

Nad prawidłowym funkcjonowaniem usług PCSS nadzór w trybie 24 godz. na dobę przez 365 dni w roku utrzymuje Centrum Zarządzania Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Zgłoszenia do Centrum Zarządzania można kierować telefonicznie lub pocztą elektroniczną całodobowo, 7 dni w tygodniu.

Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi sposobu zgłaszania problemów lub zapoznać się z zasadami kontaktu w celu wymiany innych informacji.

Zgłoś problem » Skontaktuj się z nami »

Zgłaszanie problemów

Dyżur operatorski w Centrum Zarządzania jest pełniony całą dobę przez wszystkie dni w roku. Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami poniżej dotyczącymi sposobu zgłaszania problemów. Kontakt z Operatorem:

 • Tel. 61-858-20-15
 • noc@man.poznan.pl

Naruszenia zasad bezpieczeństwa prosimy zgłaszać bezpośrednio do grupy CERT (Computer Security Incident Response Team).

POZMAN

W przypadku zgłaszania problemów z funkcjonowaniem połączeń i usług sieci POZMAN, w celu precyzyjnego oraz sprawnego zdiagnozowania przyczyny, prosimy o przekazywanie do Centrum Zarządzania następujących informacji:

 • Nazwy użytkownika zgłaszającego problem (imię, nazwisko, jednostka naukowa lub nazwa użytkownika)
 • Opisu charakteru problemu z wyszczególnieniem niedziałających usług
 • W przypadku problemów z połączeniem sieciowym, wyniku wykonania polecenia traceroute lub mtr (UNIX), tracert lub WinMtr (Windows) wraz z podaniem adresu IP źródłowego, z którego wykonano polecenie oraz adresu IP docelowego.
 • Telefonu kontaktowego do osoby zgłaszającej problem

PIONIER

W przypadku zgłaszania problemów z funkcjonowaniem połączeń i usług sieci PIONIER, w celu precyzyjnego oraz sprawnego zdiagnozowania przyczyny, prosimy o przekazywanie do Centrum Zarządzania następujących informacji:

 • Nazwy użytkownika zgłaszającego problem (imię, nazwisko, jednostka naukowa lub nazwa użytkownika)
 • Opisu charakteru problemu z wyszczególnieniem niedziałających usług
 • Identyfikatorów usług, połączeń lub kolokacji (jeśli zostały przydzielone)
 • W przypadku problemów z połączeniem sieciowym, wyniku wykonania polecenia traceroute lub mtr (UNIX), tracert lub WinMtr (Windows) wraz z podaniem adresu IP źródłowego, z którego wykonano polecenie oraz adresu IP docelowego.
 • Dodatkowych informacji protokołów routingu jeśli moga okazać się pomocne
 • Telefonu kontaktowego do osoby zgłaszającej problem

Przed zgłoszeniem problemu sugerujemy zapoznać się z aktualnymi zdarzeniami w sieci PIONIER:

Informacje o zdarzeniach »

Usługi PCSS

W przypadku zgłaszania problemów z funkcjonowaniem usług świadczonych przez PCSS, w celu precyzyjnego oraz sprawnego zdiagnozowania przyczyny i skierowania zgłoszenia do właściwych administratorów, prosimy o przekazywanie do Centrum Zarządzania następujących informacji:

 • Nazwy użytkownika zgłaszającego problem (imię, nazwisko, jednostka naukowa lub nazwa użytkownika)
 • Opisu charakteru problemu z wyszczególnieniem niedziałających usług
 • Identyfikatorów usług (jeśli zostały przydzielone)
 • Telefonu kontaktowego do osoby zgłaszającej problem

Kontakt z nami

Dyżur operatorski w Centrum Zarządzania jest pełniony całą dobę przez wszystkie dni w roku. Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami poniżej, zależnie od charakteru sprawy. Kontakt z Operatorem:

 • Tel. 61-858-20-15
 • noc@man.poznan.pl

UWAGA! W celu zgłoszenia problemu lub awarii zapoznaj się z tymi informacjami.

Prace planowe

W przypadku zgłaszania planowanych prac w zakresie usług świadczonych przez PCSS, a także w obrębie infrastruktury skojarzonej z sieciami POZMAN lub PIONIER, prosimy o przekazywanie do Centrum Zarządzania następujących informacji:

 • Dokładne miejsce prowadzenia prac (np. odcinka kablowego, punktu styku, urządzeń, obwodów zasilania, itp)
 • Identyfikator połączenia lub usługi, której będą dotyczyć prace planowe (jeśli nadano identyfikator)
 • Opisu charakteru prac planowych i ich wpływu na usługi
 • Czas trwania prac, w tym czas braku łączności
 • Telefon kontaktowy do osoby prowadzącej lub koordynującej prace

Dostęp do kolokacji

W przypadku zgłaszania konieczności dostępu do kolokacji oferowanej przez PCSS, prosimy o przekazywanie do Centrum Zarządzania następujących informacji:

 • Nazwa lokalizacji
 • Tryb dostępu: planowany/awaryjny
 • Data i godzina wejścia
 • Przewidywany czas prac
 • Dane osób wchodzących na obiekt (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, telefon kontaktowy)
 • Opis wykonywanych prac

Zgłoszenie wejścia do obiektu PCSS jest możliwe po uprzednim powiadomieniu PCSS przed przeprowadzeniem planowanych prac. Okres wyprzedzenia oraz szczegółowy tryb dostępu jest ustalony indywidualnymi umowami.

Każda osoba wchodzącą na obiekt i opuszczająca ten obiekt jest obowiązana telefonicznie powiadomić o tym Centrum Zarządzania PCSS.

Inne

W przypadku innych spraw, w celu precyzyjnej oraz sprawnej obsługi zgłoszenia, prosimy o przekazywanie do Centrum Zarządzania następujących informacji:

 • Nazwę użytkownika zgłaszającego (imię, nazwisko, jednostka naukowa lub nazwa użytkownika)
 • Opis charakteru sprawy z powołaniem się na usługę lub umowę
 • O ile mogą być pomocne, dodatkowe informacje diagnostyczne
 • Telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej

O nas

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest operatorem i jest odpowiedzialne za utrzymanie i zarządzanie Polskiej Szerokopasmowej Sieci Naukowej PIONIER oraz Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN w Poznaniu. Ponadto PCSS dostarcza szeroki wachlarz usług. Cetrum Zarządzania PCSS zajmuje się ciągłym monitoringiem sieci, usług świadczonych przez PCSS oraz bieżącą obsługą zgłoszeń i koordynacją prac.

W szczególności zakres działania Centrum Zarządzania obejmuje:

 • monitorowanie stanu sieci krajowej PIONIER,
 • monitorowanie stanu sieci miejskiej POZMAN,
 • monitorowanie usług i zasobów PCSS,
 • przyjmowanie zgłoszeń o awariach,
 • diagnostyka awarii,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usług,
 • przyjmowanie informacji o planowanych pracach,
 • koordynacja prac planowanych i usuwania awarii,
 • koordynacja dostępu do obiektów kolokacji,

Nowoczesne Centrum Zarządzania PCSS zostało wybudowane w 2015 roku w ramach inwestycji Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) w Poznaniu. Wyposażone jest w system wielkoformatowej wizualizacji tzw. ścianę wideo o rozmiarach 9.3 x 1.74 m i rozdzielczości całkowitej 11520 x 2160px, składającą się z 12 bezszwowych modułów tylnoprojekcyjnych o rozmiarach 50". System zarządzania obrazem pozwala na wyświetlenie wielu źródeł danych w dowolnej konfiguracji i umożliwia bieżący podgląd stanu systemów monitorowanych w Centrum Zarządzania. Operatorzy Centrum Zarządzania korzystają z 4 stanowisk operatorskich wyposażonych w zestawy 3 i 2-monitorowe.

Dyżur pełniony jest w trybie 24h na dobę przez 365 dni w roku. Zgłoszenia do Centrum Zarządzania Siecią można kierować telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

W celu bieżącego zarządzania złożonymi systemami sieciowymi i realizowanymi usługami wykorzystywane jest oprogramowanie IBM Tivoli. Ciągłe monitorowanie wykorzystania pasma oraz opóźnień w wymienionych sieciach prowadzone jest z wykorzystaniem narzędzia Multi Ruter Traffic Grapher (MRTG) oraz SmokePing. Jednocześnie w Centrum Zarządzania funkcjonuje szereg aplikacji producenckich dedykowanych bezpośrednio do specyficznych zastosowań np. monitorowania sieci podkładowej. Dodatkowo Centrum Zarządzania monitoruje i nadzoruje krytyczną infrastrukturę budynkową w kompleksie CBPIO i Budynku Sal Technologicznych.

Centrum Zarządzania wykorzystuje dedykowaną infrastrukturę teletechniczną, w tym system wirtualizacji, redundantne połączenia sieciowe i zasilania, które umożliwiają stabilne działanie niezbędnych aplikacji i systemów. Nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania Centrum Zarządzania czuwa Zespół Zarządzania PCSS.

W celu usprawnienia przepływu informacji, Centrum Zarządzania wykorzystuje system etykiet (ang. trouble tickets) dla rejestracji i śledzenia zdarzeń oraz zgłoszeń o awariach. W każdym przypadku nadawany jest numer zgłoszenia, który służy do śledzenia problemu przez użytkowników. Komunikaty dotyczące sieci PIONIER są dostępne publicznie. Centrum Zarządzania przyjmuje również zgłoszenia o wszystkich planowanych pracach w sieci PIONIER i POZMAN.

W ramach PCSC funkcjonuje również drugie Centrum Zarządzania z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu, koordynujące dostęp do tej kolokacji oraz zapewniające nadzór nad wybranymi usługami.

200x200 200x200 200x200 200x200